بینهایت!

اینقدر سرم شلوغ بود که متوجه بودنش نشدم . با عجله داشتم از پله ها می رفتم بالا. دستم پراز پوشه و کاغذ بودکه با صداش به خودم اومدم .داشتم از خجالت آب می شدم .گفتم " سلام استاد. شرمنده! من اصلاً متوجه نشدم "پرسید کارم به کجا رسیده . منم شروع کردم به توضیح دادن .البته این وسطا یه ذره ناله هم کردم که"استادخیلی سخته ، وقت نمی شه و ..."

- یه سؤال ازت دارم ! اگه بینهایت به چند قسمت تقسیم بشه، حاصلش چی می شه؟

با خودم فکر کردم" من دارم ناله می کنم که وقت ندارم اون وقت ..."

گفتم : "خوب هر جزء بینهایت هم خودش بینهایته "   

گفت : " توی این عالم خدا بینهایت مطلقه .  هر جزء بینهایت هم که خودش بینهایته. این یعنی اینکه قراره هرکدوم از ما هم بینهایت باشیم . قرار نیست کم بیاریم و جا بزنیم"

راستش کلی شرمنده شدم .بسه دیگه بابا اینقدر غر می زنی! 

/ 0 نظر / 19 بازدید